หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ดร. บรรยวัสถ์ ฝางคำ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สุโขทัยธรรมาธิราช 2548
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ราชภัฏอุบลราชธานี 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536

2. พระมหา สุพจน์ ตปสีโล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สุโขทัยธรรมาธิราช 2545

3. พูลศักดิ์ หอมสมบัติ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ราชธานี 2555
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ราชธานี 2553

4. พระอธิการบัญชา เขมวีโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A. Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University 2540
ปริญญาเอก Ph.D. Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University 2550

5. สุพิมล ศรศักดา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาสารคาม 2547