หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

1. นคร จันทราช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี น.ธ.เอก, ป.ธ. 6
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2550
ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 2553
ปริญญาเอก พธ.ด. (ปรัชญา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

2. พระ สฤทธิ์ สุมโน (บุญใหญ่)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2549
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2554

3. พระ สุภาพร เตชธโร (เสนคำสอน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (ปรัชญา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2553
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2549

4. พระครูสุเขตวุฒิคุณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547