หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. เสกสรรค์ ทานะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2542
ปริญญาโท ศิลปศษสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2556

2. พระมหา สุริยัน อุตฺตโร (บึงทะเล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี เปรียญธรรม 5 ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

3. พระมหา ไสว สิริปญฺโญ (เถาว์ยา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
บาลี เปรียญธรรม 7 ประโยค

4. วารุณี ประไพรเมือง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558
ปริญญาตรี ศศ.บ.(สาขาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554

5. สิทธิมนต์ ติสันเทียะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Poona University 2548
บาลี เปรียญธรรม 8 ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554