หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

1. ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท อ.ม. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ่มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
บาลี ป.ธ. 9
ปริญญาตรี พธ.บ. พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538

2. ดร.สฤษฎ์ ทองแพง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Banaras Hindu University 2555
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท Master of Arts Banaras Hindu University 2550

3. พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์) วชิรญาโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy University of Madras 2536
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2526
ปริญญาโท Master of Arts University of Madras 2528

4. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม (ทาทอง),ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh University, India 2545
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) ทำนา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
บาลี ป.ธ.6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย