หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. เกริก พิสัยพันธ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รังสิต 2545

2. เกียรติศักดิ์ บุตรราช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Pune 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545

3. ดร.เอกชัย ศรีบุรินทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท Master of Arts BANARAS HINDU 2549
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Linguistics Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur 2558
บาลี ประโยค 3

4. พระศรีวิสุทธิมุนี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศศ.ม. อุุบลราชธานี 2552

5. พระมหา สิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ประโยค 4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท Master of Arts Pune 2550
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in English Pune 2557