หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. ดร. ประวิทย์ บุญใจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Chaudhary Charan Singh University 2553
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบานารัสฮินดู 2005
ปริญญาเอก Ph.D (Arts) Calcutta University 2010

2. ดร. เสรี ศรีงาม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Banaras Hindu University 2552
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1992
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1992

3. พระ ยุทธนา อธิจิตฺโต (พูลเพิ่ม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Banaras Hindu University 2553
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2545
ปริญญาโท Master of Arts Banaras Hindu University 2004
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Banaras Hindu University 2010

4. ดร.สงวน พล้าโพนทัน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
บาลี ป.ธ.6

5. พระมหาสุพัตร์ วชิรวุโธ ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pune University 2554
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปูเน่ 2011
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 0
บาลี เปรียญธรรม เก้า ประโยค