หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. จำนงค์ ปุผาลา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี พธ.บ มจร 2530
ปริญญาโท M.A. ไมซอร์ 2535

2. ดร. ประพันธ์ นึกกระโทก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี พธ.บ. มจร. 2536
ปริญญาโท M.A. Nagpur 2540
ปริญญาเอก ปร.ด. มจร 2558

3. ดร. สุรพงษ์ คงสัตย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
บาลี ป.ธ. 4
ปริญญาตรี พธ.บ. มจร 2537
ปริญญาโท M.A. Nagpur 2540
ปริญญาเอก ปร.ด. มหาสารคาม 2552
บาลี Certificate of ETT&LA
บาลี Diploma of Teaching English
บาลี ปว.ค. (วิชาชีพครู)

4. พระ สิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท (พรมสิทธิ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิิทยาลัย 2557

5. ดร.ยุทะนา พูนเกิดมะเริง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh University 2550
บาลี ป.ธ. 4
ปริญญาตรี พธ.บ
ปริญญาตรี พธ.บ. มจร 2538
ปริญญาโท M.A. Nagpur 2545
ปริญญาเอก Ph.D. มคธ 2550