หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระมหา มิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร./ วันยาว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy University of Delhi 2009
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547

2. รศ.ดร. โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 7 ประโยค
ปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย 2528
ปริญญาโท Master of Arts Magadh University 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

3. พระมหา ดาวสยาม วชิรปญฺโญ (กล้าลอด)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Sampur na nanda Sanskrit University 2553
บาลี เปรียญธรรม 6 ประโยค
ปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท สันสกฤต Banaras Hindu U. 2544

4. พระครูสุธีคัมภีรญาณ ,ผศ.ดร.(ประมวล ฐานทตฺโต/ บุลาลม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 7 ประโยค
ปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย 2528
ปริญญาโท Master of Arts Magadh University 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

5. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Magadh University 2549
ปริญญาตรี พธ.บ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535