หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. ผศ.ดร. จรัส ลีกา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 7
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A.(Philosophy) Madras 2538
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) University of Magadh 2549

2. ผศ.ดร. จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๖ (ภาษาบาลี)
ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท M.A.(Philosophy) University of Madras 2541
ปริญญาเอก Ph.D.(Philosophy) Magadh University 2546

3. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. (สมชาย พังหมื่นไว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pune University India 2545
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาโท M.A. (Political Science) Tilak College 2538
ปริญญาโท M.A. (Philosophy) University of Pune 2542

4. ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Banaras Hindu University, India 2542
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท ปริญญาโท Mysore University, India 2538

5. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ. (สุกันยา อรุโณ/ฮาดภักดี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Magadh University 2549
ปริญญาตรี พธ.บ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535