หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร.(บุญช่วย อุ้ยวงค์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2554
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2557
ปริญญาโท ประักาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2552

2. พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ (สมเกียรติ วีรญาโณ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554
บาลี เปรียญธรรม 6 ประโยค
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2524
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2546
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2544
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2546
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค

3. นายสุนทร สายคำ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2541
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ปริญญาเอก พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท ประักาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2544