หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ดร.สุภาพร บัวช่วย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh University 2551
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2526

2. บุญส่ง นาแสวง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2532

3. สิทธิพล เวียงธรรม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2530
บาลี ปธ.4

4. ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2537

5. ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. University of Baroda India 2520
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2516
บาลี ปธ.4