หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณิวัฒนา 2545
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Dr.B.R.Ambedkar 2550

2. ดร.สุรพล พรมกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏเลย 2544
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Magadh 2552

3. ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 5
ปริญญาตรี Bachelor of Arts Poona 2521
ปริญญาโท Master of Arts Marathwada University 2523
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Marathwada University 2527

4. ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2524
ปริญญาโท Master of Art Poona 2526
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Magadh 2548

5. อาจารย์จีระ ศรเสนา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ขอนแก่น