หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณิวัฒนา 2545
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Dr.B.R.Ambedkar 2550

2. ดร.สุรพล พรมกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏเลย 2544
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Magadh 2552

3. ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 5
ปริญญาตรี Bachelor of Arts Poona 2521
ปริญญาโท Master of Arts Marathwada University 2523
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Marathwada University 2527

4. ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2524
ปริญญาโท Master of Art Poona 2526
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Magadh 2548

5. อาจารย์จีระ ศรเสนา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ราชภัฏอุดรธานี 2527
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ขอนแก่น 2542