หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. ชยันต์ บุญพิโย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Pune university 2542
บาลี ๖ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539

2. รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี Class X
ปริญญาตรี BA Cotton College 1993
ปริญญาโท MA University of Pune 1996
ปริญญาเอก PhD Tezpur University 2004

3. พระมหา ประกาศ อาภากโร (โชยราช)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Pune University 2005
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2003

4. พระมหา สมพงษ์ ปญฺญาธโร (ประภาวะนัง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2001
บาลี 4 ประโยค

5. พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ (จันทร์หอม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ University of Mysore 2004
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
บาลี ึ7 ประโยค

6. พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท M.A. University of Pune 2003
ปริญญาเอก Ph.D. University of Pune 2006