หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. นายนิพนธ์ เหลาหา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 2524
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543

2. พระรชต กตปุญฺโญ (มาตรสอน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2552
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549

3. พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก (เจตรา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี เปริยญธรรม 4 ประโยค

4. พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543
บาลี เปริยญธรรม 3 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

5. นายณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559