หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. Phra Piyaratana Walmoruwe
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี Arts peradeniya university 2001
ปริญญาโท Graduate School MCU 2005
ปริญญาเอก Graduate School MCU 2010
บาลี -

2. ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2550
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554

3. พระเมธีวรญาณ (สายเพชร) วชิรเวที
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท อ.ม. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ่มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
บาลี ป.ธ. 9
ปริญญาตรี พธ.บ. พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538

4. พิพัฒน์ คงประเสริฐ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Poona Univerity 2528
บาลี ป.ธ. 8
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2526
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปูเน่ 2529

5. สันติ เมืองแสง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
บาลี ป.ธ. 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549