หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร. เทพประวิณ จันทร์แรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Marathwada University 2543
ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) University of DeIhi 2537
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2548

2. พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย) ดูใจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. University of DeIhi, 2540
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท M.A.(Buddhist Studies) University of DeIhi, 2536
บาลี ป.ธ.๓
ปริญญาโท M.Phil. (Buddhist Studies) University of DeIhi, 2537

3. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดวงจันทร์) บุญเทียม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. University of DeIhi 2550
ปริญญาตรี พธ.บ.(ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) University of DeIhi, 2541
บาลี ป.ธ.๕