หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. ดร. วิโรจน์ วิชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาเอก พระพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร. (เสน่ห์ อินฟอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. University of Marathwada,India 2542
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท M.A.(Philosophy) University of Mysore, 2534
บาลี ประโยค ๑-๒

3. พระ วิสิทธิ์ วงค์ใส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก Ph.D. University of Mysore, India 2556