หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ณภัทร โพคาวัฒนะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยพายัพ 2553

2. ณัฐพล ลึกสิงห์แก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สถาบันการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 2538

3. รุ่งทิพย์ กล้าหาญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534

4. วรวิทย์ นิเทศศิลป์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh university 2554
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2539
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

5. พระมหาอาวรณ์ ชัยประสิทธิ์ ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
บาลี 6 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
ปริญญาเอก Ph.D. (Examination) MAGADH UNIVERSITY 2558

6. พระครูสิริปริยัตยาภิรัต(ณรงค์) สิทธิ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534