หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. ดร.เดชา ตาละนึก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท M.A. Linguistics University of Mysore 2551
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Jawaharlal Nehru University 2560

2. ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M.A. ( Linguistics) Deccan College Pune 2542
ปริญญาเอก Ph.D. (English) University of Pune 2552

3. พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ เลาลี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. University of Delhi,India 2552
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550

4. ปั่น อะทะเทพ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2530
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) University of Mysore 2538

5. ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๑-๒
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท M.A. University of Mysore 2548
ปริญญาเอก Ph.D. Manipur University 2559