หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี

1. จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. มจร 2553
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พธ.บ. มจร 2547
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาตรี พธ.บ. มจร 2547
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พธ.บ. มจร 2547
ปริญญาโท พธ.ม. มจร 2553
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาโท พธ.ม. มจร 2553

2. เทวัญ เอกจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พธ.บ. มจร 2541
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท พธ.ม. มจร 2545

3. ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี พธ.บ. มจร 2541
ปริญญาโท พธ.ม. 2547

4. พระมหา ดวงรัตน์ ฐิตรตโน (กิจประตานนท์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท พธ.ม. มจร 2550

5. พระครูสุตพัฒโนดม,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ