หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

1. พระครูธีรสุตพจน์,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist Studies) University of Magadh, 2547

2. ดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศิลปากร 2520
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต University of Poona 2522
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

3. พีระพงษ์ ดวงแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปากร 2516
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2533

4. ปฏิเวธ เสาว์คง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2550
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2555

5. ธีระพงษ์ จาตุมา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2550
ปริญญาโท พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561