หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. เจริญศรี พื้นผาสุข
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.S. BEMIDJI STATE UNIVERSITY 2523

2. ทัศนีพร ประภัสสร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2532

3. ไพศาล ศรีวิชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540

4. วรพรรณ สิทธิเลิศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 2516

5. ประสาท สุขเกษม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2532