หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูวิจิตรศีลาจาร.ดร. (ประสิทธิ์) ชาตวณฺโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยศรีโสภณ 2551

2. พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ผศ.ดร. อนุกูล อนุวฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2558

3. พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ผศ.ดร. (เทพรัตน์ อริยวํโส/เรืองศรี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532