หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พระครูวินิจธรรมานุกูล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สุโขทัยธรรมาธิราช 2553
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สุโขทัยธรรมาธิราช 2544

2. พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์,(วีรพัฒน์ ฐิตสาโร),ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วงษ์ชวลิตกุล 2557
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต ทักษิณ 2541
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สงขลานครินทร์ 2544

3. พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร,ผศ.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยศรีโสภณ 2551
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533

4. พระครูวิจิตรรัตนวัตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหามกุฎราชวิทยาลัย 2556

5. ดร.มะลิวัลย์ โยธารักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วงษ์ชวลิตกุล 2557
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต ทักษิณ 2541
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สงขลานครินทร์ 2544