หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูวุฒิสาครธรรม (สาคร สาคโร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมวิทยา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. พระครูจิตตสุนทร (พิชิต เตชพโล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

3. พระครูวิจิตรสาธุรส (นพดล เตชธมฺโม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เชียงใหม่ 2556
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เชียงใหม่ 2560

4. ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาอัสสัมชัญ 2541
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง 2539

5. ดร.พีระศิลป์ บุญทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(สังคมวิทยา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) Delhi 2540
ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist Studies) Magadh 2555