หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พระภาณุพงศ์ เตชวโร (สายบัว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2558
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 2560

2. พระครูสิริเจติยานุกิจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A. Delhi 2539
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2551

3. นายณลิณ ควรครู
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
ปริญญาโท กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556

4. พระมาวิน กาญฺจโน (โทแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2559
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 2561

5. นายลิขสิทธิ์ สิงห์งอย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาสารคาม 2542

6. พระวิระพันธ์ เสียงเย็น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561