หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. พระมหาสนอง ปจฺโจปการี ผศ.,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท อ.ม.(บาลีและสันสกฤต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาเอก คด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556

2. นายณัฏฐกรณ์ คำลุน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อุบลราชธานี 2559
บาลี 1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญทวี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Social Sciences (Politics) Tilak Maharashtra Vidyapeeth 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536

4. นายกฤษณา เสนาเวียง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปธ.5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2552

5. นางสาวปรางทิพย์ มั่นธร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาสารคาม 2550
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาสารคาม 2561