หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล (โลกะนัง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

2. พระครูศรีปริยัติการ (อรุณ ฐิตเมโธ/ อาจวิชัย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปธ.6
ปริญญาตรี พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

3. พระอธิการ ทัศเทพ ฐานกโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม.(พุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี นธ เอก
ปริญญาตรี พธ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550

4. พระมหาวิเชียร วชิรเมธี (ภูระภา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรมเก้าประโยค
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเทพสตรี 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏเทพสตรี 2553
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy University of Hyderabad 2017

5. ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท อม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาเอก ปร.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2553