หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. ศตพล ใจสบาย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A.(Linguistics) Mysor University, India 2537
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2542
ปริญญาตรี พธบ.(ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532

2. เอื้องฟ้า สารสิทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี อาจารย์ คบ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสกลนคร 2524
ปริญญาโท กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544

3. ศศิธร ล่องเลิศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547
ปริญญาตรี คบ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2543

4. Yukesh Shakya
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ขอนแก่น 2558

5. พิบูลย์ศักดิ์ เมืองโคตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A.(Linguistics) Mysor University, India 2537
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2542
ปริญญาตรี พธบ.(ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532