หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ดร. ปฏิธรรม สำเนียง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจันทรเกษม 2546
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550

2. ดร. ประเทือง ภูมิภัทราคม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ทักษิณ 2513
ปริญญาโท การศึกษมหาบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2516
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529

3. พระมหา อุดร อุตฺตโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2554

4. อานนท์ เมธีวรฉัตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 0
ปริญญาตรี ศึกษาศษสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2539

5. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559