หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2518
ปริญญาโท Master of City Planning University of Pennsylvania 2521
ปริญญาเอก Political Economy University of Pennsylvania. 2524

2. ศ.พลตำรวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2528
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดูษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555

3. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2510
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิตืประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2516
ปริญญาเอก Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2548