หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1. นายณัฎภณ กุลนพฤกษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ธุรกิจบัณฑิตย์ 2540
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจบัณฑิตย์ 2545

2. นายอุเทน สุขทั่วญาติ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจบัณฑิตย์ 2559
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ธุรกิจบัณฑิตย์ 2538

3. นางสาวแพรวนภา กองทิพย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2559
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต รามคำแหง 2554

4. นายศรศักดิ์ อินทะกันฑ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต รามคำแหง 2523
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2547

5. นางสาวพัชราภรณ์ ห่อตระกูล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต รามคำแหง 2525
ปริญญาโท Master of Law The University of warwick 2536