หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1. พระครูปริยัติสารการ,ดร. พลเตมา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รามคำแหง 2556
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ศรีปทุม 2559
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาสารคาม 2552

2. นายชยพัทธ์ ยางศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต บัณฑิตบริหารธุรกิจ 2552
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2555

3. นายณัฎฐ์ อุตรวิเชียร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รามคำแหง 2536
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2547

4. ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สุโขทัยธรรมาธิราช 2535
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2556

5. ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รามคำแหง 2524
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2547