หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)

1. พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ฺ B.A. Assumption University 2539
ปริญญาโท M.A. NIDA 2541
ปริญญาเอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

2. พระมหาอานนท์ อานนโท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Fudan University, Sanghai 2557
ปริญญาโท Master of Arts in Religious Studies Fudan University, Sanghai 2557

3. พระมหาธนาธิป หาดเนาลี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาเอก Ph.D Banaras Hindu University 2560

4. พระราชปริยัติกวี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Banaras Hindy University 2537
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531

5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548