หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. พระครู โอภาสปัญญาวรคุณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

2. พระมหา ปิยะบุตร ปญฺญาวฑฺฒโน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2560

3. สมภพ สายหยุด
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัฒฑิต วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2536
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

4. สวัสดิ์ คำชาย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2519
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2521
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัฒฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 2552

5. พระมหาสหาย กนฺตธมฺโม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556