หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)

1. ดร.สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2557

2. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร (อัญโย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท M.A. (Philosophy) มหาวิทยาลัยมัทราส 2550
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) มหาวิทยาลัยมัทราส 2558

3. ดร.ภัทรพร สิริกาญจน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy University of Pennsylvania 2527