หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

1. ดร.ทวีศิลป์ สารแสน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก การศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2535
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2535
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2523

2. ดร.สมควร นามสีฐาน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ๖ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ขอนแก่น 2545
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ราชภัฏเลย 2560

3. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 3 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ขอนแก่น 2547
ปริญญาเอก Ph.D. มคธ 2553

4. ดร.สาคร มหาหิงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2526
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ขอนแก่น 2550
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาสารคาม 2554

5. ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก การศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2535
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2535
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2523