หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศศ.บ ม.รามคำแหง 2530
ปริญญาโท ศน.ม. ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาเอก Ph.D. [Buddhist Studies] ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

2. ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Magadh University 2547
ปริญญาตรี ศน.บ. มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย 2539
บาลี ปธ.4
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh University 2550

3. พระครูวาปีจันทคุณ, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราขวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก Ph.D. [Buddhist Studies] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559