หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พระมหาเชษฐา ฐานจาโร (อังโครัมย์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 2556

2. นายสมคิด สุขจิต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2557

3. นายอิสรพงษ์ ไกรสินธุ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2557

4. นางสาวบุญมี สุขแฉล้ม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2557
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2557
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 2552

5. นายบุญถึง ประเมินมงคลกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
ปริญญาเอก Ph.D. Magagh University 2554