หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1. วินัย ล้ำเลิศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รามคำเเหง 2517
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546

2. กิตินันธ์ จันทร์สืบแถว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รามคำแหง 2547
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2556

3. โสฬส วัฒนศิลป์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รามคำเเหง 2530
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รามคำเเหง 2543

4. รัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นเรศวร 2551
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต อัสสัมชัญ 2558

5. คณิตพัฒน์ นาคะรัต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต แม่ฟ้าหลวง 2554
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2559