หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระราชปริยัติ,ดร. (ณษิกรณ์ อรินฺทโม)(ปินะดวง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาโท กศ.ม. นเรศวร 2543
ปริญญาเอก พธ.ด. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. ดร.สุเทพ สารบรรณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. นเรศวร 2545
ปริญญาเอก พธ.ด. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1993

3. พระครูวรวรรณวิฑูรย์,ดร. (ไพฑูรย์ ดคฺควณฺโณ)(ฟักแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. University of Delhi 2553
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท MA University of Delhi 2543

4. พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทธิญาณเมธี,ดร.(สุระรินทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D Banaras Hindu University 2555
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี ศน.บ. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท MA Banaras Hindu University 2547

5. ดร.ชูชาติ สุทธะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พธ.ด. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
บาลี ปธ.5
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาเอก พธ.ด. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท MA Madras India 2544