หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร. ชญานันท์ อัศวธรรมานนท์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต รามคำแหง 2539
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. ดร. ปกรณ์ มหากันธา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต รามคำแหง 2524
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขอนแก่น 2550
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

3. พระ สมนึก จรโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหามกุฎราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหามกุฎราชวิทยาลัย 2555

4. พระครูสมุห์อินทวงศ์ อิสฺสรภาณี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นเรศวร 2548
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน ตาติญญา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นเรศวร 2541
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557