หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

1. นางสาวกาญจนา ชลศิริ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต ศิลปากร 2555
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต ศิลปากร 2558

2. นายวัชระ กว้างไชย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต ศิลปากร 2555
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต ศิลปากร 2558

3. นายมานิตย์ กันทะสัก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต ศิลปากร 2554

4. นายขจรเดช หนิ้วหยิ่น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต ศิลปากร 2557
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต ศิลปากร 2554

5. นายทรงเดช ทิพย์ทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต เทคโนโลยีราชมงคล 2536
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต ศิลปากร 2543