หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ)

1. Dr. Phra Rajapariyatkavi (Somjin Sammapanyo)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Banaras Hindy University 2537
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531

2. Dr. Phramaha Nantakorn Piyabhani (Ket-in)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 8
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท M.A. University of Delhi 2549
ปริญญาเอก Ph.D. University of Delhi 2553

3. Dr. Sanu Mahatthanadull
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2539
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557