หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต

1. คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2535

2. ธีร์ พุ่มทับทิม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2544

3. พระมหา นพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก (สายสุตา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2534
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2535

4. พระมหา บุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2547
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปากร 2557

5. สมควร นิยมวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2539