หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู

1. พระ สุจินตนินท สุภกโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2556

2. พระภูวณัฐสร์ มุนิจโร(หนูมาก),ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557

3. ดร.พรศรี ฉิมแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2521
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552