หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)

1. ดร. บุญทัน ดอกไธสง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Alliant International University 2517
ปริญญาตรี ฺB.A. University of Manila, 1968
ปริญญาโท M.A. Loyola University 1970

2. ดร. รังสรรค์ ประเสริฐศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. University of Mississippi 2525
ปริญญาตรี B.A. University of Texas 1974
ปริญญาโท M.A. University of Arkansas 1975

3. ดร. สมาน งามสนิท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2533
ปริญญาตรี B.A. Chapman University 1968
ปริญญาโท M.A. Loyola University 1970

4. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2510
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิตืประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2516
ปริญญาเอก Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2548

5. ดร. สุริยา รักษาเมือง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 2557
บาลี 9
ปริญญาตรี B.Sc. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2010
ปริญญาโท M.A. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2006