หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1. ดร. ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Thai Administrative System and Government Magadh University 2549
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูธนบุรี 2537
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2545

2. ดร. ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555
ปริญญาเอก Management Science American Institute of Management Science 2548
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2522
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 2550
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543

3. พระสิทธินิติธาดา (ชลัช พรหมะวัน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2552
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555

4. พิทวัฒน์ มโนรัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2540

5. สมศักดิ์ สุกเพ็ง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2554
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551