หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

1. รศ.ดร. ปรีชา คะเนตนอก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 0
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) University of Poona 0
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) University of Poona 0

2. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ไชยวิชชู), ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ๙ ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 0
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) Delhi University 2537
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Delhi University 2542

3. พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 2525
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) University of Poona 2529
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Nagpur University 2535