หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)

1. ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2513
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) University of Pune 2515
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) University of Pune 2519
ปริญญาโท M.A.Politics University of Poona 2528
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2525

2. ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

3. ดร.ณรงค์ชัย ปิ่นทรายมูล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Deccan College (Deemed to be University), India 2542
ปริญญาเอก Ph.D.Philosophy Banaras Hindu University 2556
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท M.A. Nanaras Hindu University 2551
ปริญญาตรี พธ.บ.(อังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) University of Poona 2537
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) Delhi University 2536
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) University of Poona 2538